Insurance-Bảo hiểm đầu tư trên Clix5

Khi một site đầu tư có bảo hiểm được đề cập trong bài viết review trên clix5 nghĩa là chủ site HYIP trả một khoản tiền cho clix5 để bảo hiểm lại cho thành viên đầu tư từ clix5.com. Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên số tiền bạn đầu tư vào site.

Toàn bộ số tiền chủ site HYIP mua bảo hiểm trên clix5 sau khi trừ 10% phí quản lý (X) sẽ được chi trả toàn bộ cho thành viên được Bảo hiểm ở clix5 trong tình huống xấu xảy ra.

I/Nguyên tắc chung khi bạn được bảo hiểm tổn thất như sau:

 1. Là tuyến dưới của clix5
 2. Để lại thông tin để bảo hiểm rõ ràng theo qui định của bài viết review

*Bạn phải tuân thủ những quy định sau để được chấp nhận trả tiền bảo hiểm tổn thất.

 1. Bạn phải chủ động để lại thông tin qua comment trên bài viết ngay khi đầu tư vì khi site đầu tư mà Clix5 đánh dấu On-Hold hoặc Scam thì sau thời điểm đó sẽ không có bảo hiểm tổn thất.
 2. Không được tái đầu tư
 3. Bạn phải chủ động trong việc rút lãi hàng ngày để hạn chế tổn thất vì trong trường hợp nào đó bạn không thể rút lãi hàng ngày thì phần này vẫn tính là phần tiền bạn đã nhận được.
 4. Bảo hiểm tổn thất sẽ không chi trả quá 150$/người cho dù bạn có quyền đầu tư bao nhiêu tùy bạn.
 5. Trong những trường hợp có khiếu nại thì chỉ trong vòng 2 ngày (48hrs) khi clix5 thông báo trả bảo hiểm, ngoài thời gian này mọi khiếu nại sẽ hủy bỏ.

Ngoài ra trong trường hợp clix5 cần bạn bổ sung hình ảnh (screenshot) để chứng minh mà bạn không hợp tác thì yêu cầu bảo hiểm tổn thất sẽ hủy bỏ.

II/Nguyên tắc chia mức độ bảo hiểm

1.Số tiền tổn thất được xác định bằng (A):

Phần tiền đã nhận được (bao gồm cả phần RCB) trừ đi Phần tiền vốn đầu tư vào site.

VD: Đầu tư $500 vào site lãi ngày 3%. Clix5 RCB là 5%. Sau 10 ngày site đầu tư scam thì tổn thất của bạn là:

Phần tiền lãi từ site: $500 x3% x 10 ngày=$150

Phần tiền từ RCB: $500 x5%=$25

Tổn thất đầu tư : ($150+$25)-$500=$325


2.Tỉ lệ bảo hiểm được tính bằng công thức sau (B):

Khoản tiền bảo hiểm (X)chia cho Tổng tiền tổn thất của thành viên tuyến dưới clix5 x 100%

VD: Tổng tiền tổn thất từ 10 thành viên đầu tư vào site là $2500, tiền Bảo hiểm có được sau khi trừ phí 10% là $1000. Tỉ lệ BH là: $1000/$2500 x100=40%


3.Số tiền bạn nhận được từ BH tổn thất như sau (C):

(C)=Số tiền tổn thất (A) nhân với tỉ lệ BH (B).

VD: Theo ví dụ trên bạn tổn thất $325, tỉ lệ BH là 40%. Vậy số tiền bạn nhận được là: $325*40%=$130


III/Thời gian trả Bảo hiểm tổn thất.

Clix5 sẽ thống kê  trong 2 ngày và tiến hành chi trả bảo hiểm trong 3 ngày tiếp theo. Như vậy từ lúc site đầu tư có vấn đề đến lúc bạn nhận được bảo hiểm là 5 ngày.

IV/Miễn trừ Bảo hiểm tổn thất

 1. Nếu bạn vi phạm những quy định chung và quy định riêng của site được BH thì chế độ BH tổn thất đương nhiên hủy bỏ.
 2. Trường hợp bạn không bị tổn thất đầu tư, tức hồi vốn hay có lãi thì đương nhiên cũng không thuộc diện được bảo hiểm tổn thất

Xin lưu ý rằng tỉ lệ bảo hiểm tùy thuộc vào mức độ tổn thất mà người đầu tư bị mất, tổn thất càng cao thì tỉ lệ bảo hiểm càng nhỏ vì khoản tiền bảo hiểm là cố định. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng site đầu tư có bảo hiểm thì uy tín hay an toàn hơn những site khác vì đó là suy nghĩ sai lầm. Có nhiều yếu tố để quyết định đầu tư vào một site online, trong khi đó site đầu tư có bảo hiểm chỉ cáng đáng một phần nào tổn thất của bạn trong trường hợp xấu xảy ra mà thôi.

Vì thế đừng đầu tư vì có bảo hiểm hay RCb cao vì quyết định đầu tư là do chính bạn và chỉ đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép. Bạn phải hiểu đầu tư online luôn rình rập rủi ro mà không ai có thể lường trước được.

Clix5 Team


V.For HYIP owners

Insurance packages:The insurance price is depend on your site’s performance, payment procedure and the detail plans. This is for reference only in the case you need the rank AVG of insurance price in clix5.com

 1. Golden program :$2,000.00 in 45 days
 2. Premium program: $1,500.00 in 30 days
 3. Normal program:$1,000.00 in 25 days

Rule 1: There is no refund if the investors is under BEP.

Rule 2: There is no refund if the insurance package under $1000, it is considered as advertising package.

Rule 3: Refund if all investors is over BEP with fee charge to monitor the insurance is 30%

The processor wallets accepted are BTC and Perfect Money. Please contact us before you want to buy the Insurance packages for our review (Contact information).

Thank You

Edited 15.03.17


Qui định về Bảo Hiểm không còn áp dụng cho bất kỳ hình thức đầu tư nào được giới thiệu trên clix5 cho đến khi có thông báo khác.

Dated 01.11.2017